FANDOM


Xem các thay đổi gần đây nhất tại wiki trên trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây
Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua; ẩn sửa đổi nhỏ | hiện sửa đổi bot | ẩn sửa đổi vô danh | ẩn sửa đổi thành viên | ẩn sửa đổi của tôi | ẩn grouped recent changes | ẩn logs.
Hiển thị các thay đổi từ 19:09, ngày 10 tháng 8 năm 2020.
   

ngày 10 tháng 8 năm 2020

  n   19:07 Mega Man (nhân vật)‎ (khác | sử) . . (-1)‎ . . Shieru-chan (tường | đóng góp)

ngày 9 tháng 8 năm 2020

  n   19:51 Mega Man (nhân vật)‎ (khác | sử) . . (+1)‎ . . Shieru-chan (tường | đóng góp)

ngày 8 tháng 8 năm 2020

  n   17:00 Mega Man (nhân vật)‎ (khác | sử) . . (-1)‎ . . Shieru-chan (tường | đóng góp)

ngày 7 tháng 8 năm 2020

  n   20:12 Mega Man (nhân vật)‎ (khác | sử) . . (+1)‎ . . Shieru-chan (tường | đóng góp)

ngày 6 tháng 8 năm 2020

  n   20:11 Mega Man (nhân vật)‎ (khác | sử) . . (-1)‎ . . Shieru-chan (tường | đóng góp)

ngày 5 tháng 8 năm 2020

  n   20:08 Mega Man (nhân vật)‎ (khác | sử) . . (+1)‎ . . Shieru-chan (tường | đóng góp)

ngày 4 tháng 8 năm 2020

  n   18:24 Mega Man (nhân vật)‎ (khác | sử) . . (-1)‎ . . Shieru-chan (tường | đóng góp)

ngày 3 tháng 8 năm 2020

  n   20:32 Mega Man (nhân vật)‎ (khác | sử) . . (+1)‎ . . Shieru-chan (tường | đóng góp)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.