FANDOM


TÀI LIỆU BẢN MẪU
100px-Commons-emblem-restricted-permission.svg.png Được phép

Tập tin này được giữ bản quyền. Người giữ bản quyền đã cho phép sử dụng nó.

Mô tả
Bản mẫu được sử dụng để đánh dấu hình ảnh đã được giữ bản quyền, nhưng người giữ bản quyền đã cho phép sử dụng nó
Cú pháp
Nhập {{được phép}} vào trang thông tin hình ảnh.
Xem Bản mẫu:Được phép/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.