FANDOM


100px-Commons-emblem-restricted-permission.svg.png Được phép

Tập tin này được giữ bản quyền. Người giữ bản quyền đã cho phép sử dụng nó.

Mô tả
Bản mẫu được sử dụng để đánh dấu hình ảnh đã được giữ bản quyền, nhưng người giữ bản quyền đã cho phép sử dụng nó
Cú pháp
Nhập {{được phép}} vào trang thông tin hình ảnh.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.