http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Cc-by-sa.svg/100px-Cc-by-sa.svg.png Tập tin được tải lên bởi chính tác giả hoặc người chụp

Được phát hành theo giấy phép Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự (Bắt buộc phải ghi công và sử dụng lại giấy phép này khi dẫn xuất từ tác phẩm).

Mô tả
Bản mẫu này được sử dụng để xác nhận hình ảnh được tải lên bởi chính tác giả hoặc người chụp.
Cú pháp
Nhập {{bản thân}} vào trên trang thông tin hình ảnh.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.