FANDOMTÀI LIỆU BẢN MẪU

Cú pháp

{{Hộp thông tin nhiệm vụ
|tên     = [tên nhiệm vụ]
|hình ảnh  = [ví dụ: "Hoa mai.png"]
|bắt đầu   = [thời điểm bắt đầu]
|kết thúc  = [thời điểm giới hạn]
|điều kiện  = [điều kiện cần để thực hiện nhiệm vụ]
|cấp độ   = 
|địa điểm  = [địa điểm nơi hoàn thành nhiệm vụ]
|phần thưởng = [phần thưởng sau khi hoàn thành]
|kế trước  = 
|tiếp theo  = 
}}

Ví dụ mẫu

{{Hộp thông tin nhiệm vụ
|tên     = Kỵ sĩ Apocalypse
|hình ảnh  = Apocalypse Knight.png
|bắt đầu   = Mùa đông X893
|kết thúc  = Trước khi thành Sedona sụp đổ
|điều kiện  = *Cấp độ 60 trở lên
*Đã hoàn thành ''Bí mật Thư viện Apocalypse''
|cấp độ   = S
|địa điểm  = Vương quốc Sedona
|phần thưởng = *Thanh kiếm Ngọc Lục Bảo
*Cuộn sách Phép thuật cổ xưa
*Bản đồ Vùng đất bị lãng quên
*500000 đồng vàng
|kế trước  = Giải cứu Nyx
|tiếp theo  = Khám phá Vùng đất bị lãng quên
}}
Xem Bản mẫu:Hộp thông tin nhiệm vụ/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.