FANDOM


TÀI LIỆU BẢN MẪU

Cú pháp

{{Hộp thông tin vật phẩm
| tên    = [tên vật phẩm]
| hình ảnh = [ví dụ: "Truong sinh linh gia.png"]
| thể loại = [vũ khí, áo giáp, thực phẩm, bùa chú, phương tiện...]
| hiệu ứng = [hiệu ứng khi trang bị vật phẩm]
| nguồn gốc = [mua từ cửa hàng, hoàn thành nhiệm vụ,...]
| giá mua  = [giá tiền khi mua vật phẩm]
| bán lại  = [giá tiền khi bán lại vật phẩm]
}}

Ví dụ mẫu


{{Hộp thông tin vật phẩm
| tên    = Kiếm bão tuyết
| hình ảnh = Blizzard Sword.png
| thể loại = Vũ khí
| hiệu ứng = +500 sức mạnh hệ băng
| nguồn gốc = *Cửa hàng
*Nhiệm vụ hạng A
| giá mua  = 100000 kim cương
| bán lại  = 1000000 đồng vàng
}}
Xem Bản mẫu:Hộp thông tin vật phẩm/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.