http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/PD-icon.svg/100px-PD-icon.svg.png Phạm vi công cộng

Tập tin này đã được phát hành trên phạm vi công cộng bởi người giữ bản quyền, bản quyền của nó đã hết hạn, hoặc không đủ điều kiện về bản quyền. Điều này có hiệu lực trên toàn thế giới.

Mô tả
Bản mẫu này được sử dụng để đánh dấu hình ảnh thuộc phạm vi công cộng.
Cú pháp
Nhập {{Phạm vi công cộng}} hoặc {{PD}} vào trên trang thông tin hình ảnh.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.