FANDOM


100px-Free_license.png Tập tin được cấp phép theo một giấy phép tự do

Bất kỳ giấy phép tự do tương tự như giấy phép Giấy phép Công cộng GNU hoặc Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự.

Mô tả
Bản mẫu dùng để đánh dấu xác định hình ảnh theo giấy phép tự do.
Cú pháp
Nhập {{Tự do khác}} vào trang thông tin hình ảnh.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.