FANDOM


n
 
n (Shieru-chan đã đổi trang Wiki Megaman thành Megaman Wiki tiếng Việt)
 
(Không hiển thị 4 phiên bản của 2 thành viên ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
<mainpage-leftcolumn-start />
 
<mainpage-leftcolumn-start />
==Hoan nghênh bạn đến với wiki!==
 
   
  +
{|style="margin:auto; width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0px; border-width:0px; background: #074388; text-align:center; padding:2px; border: 1px solid #074388; border-radius:6px; clear:both; font-size:95%; font-family:verdana;"
  +
|-
  +
|
  +
{|style="margin:auto; width:100%; border-collapse:collapse; background-color: #074388; padding:0px; color: #fff; text-align:left; border: 3px solid #074388; border-radius:7px; clear:both; font-size:95%; font-family:verdana;"
  +
|-
  +
|style="background-color: #074388; padding:20px 0px 10px; border-radius:7px;"|<div style="font-size: 1.6em; text-align: center;">'''Chào mừng các bạn đến với Megaman Wiki tiếng Việt'''<div style="padding-top:0.1em;">'''• Nơi cung cấp kiến thức cho bạn về series Mega Man •'''</div></div><div style="font-size: 1.4em; text-align: center;">Đây là wiki về'''''[[Mega Man (Nhượng quyền kinh doanh)|<span style="color:#fff;">Mega Man series</span>]]''''' that [[Help:Editing|<span style="color:#fff;">mà bất cứ ai cũng có thể sửa đổi</span>]]!</div><div style="font-size: 1.2em; text-align: center; padding-top:0.4em">- [[Special:Statistics|<span style="color:#f4b305;">{{NUMBEROFARTICLES}} articles</span>]] từ tháng 2, năm 2020 -</div>
  +
|}
  +
|-
  +
|
  +
{|style="width:100%; background-color: #fff; text-align:center; padding:4px; border: 3px solid #074388; border-radius:6px; clear:both; font-size:95%; font-family:verdana;"
  +
!style="background-color: #074388; padding: 4px; border-radius:3px;" colspan="4"|<span style="font-size:17px; font-family:tahoma; color:#fff">• Contents •</span>
  +
|-
  +
|
  +
{|style="margin:auto; width:100%; border-collapse:separate; padding:2px; background-color: #fff; text-align:center; clear:both; font-size:95%; font-family:verdana;"
  +
!style="background-color:#A4D3EE; border-radius:2px;" colspan="4"|<span style="color:#000; font-size:14px; font-family:tahoma;">- Main Game Categories -</span>
  +
|-
  +
|style="width:25%; margin:0;padding:.2em;"|<imagemap>
  +
File:MPMegaManIcon.png|border|center
  +
default [[:Category:Mega Man series|Mega Man]]
  +
desc none
  +
</imagemap>
  +
|style="width:25%; margin:0;padding:.2em;"|<imagemap>
  +
File:MPMegaManXIcon.png|border|center
  +
default [[:Category:Mega Man X series|Mega Man X]]
  +
desc none
  +
</imagemap>
  +
|style="width:25%; margin:0;padding:.2em;"|<imagemap>
  +
File:MPZeroIcon2.png|border|center
  +
default [[:Category:Mega Man Zero series|Mega Man Zero]]
  +
desc none
  +
</imagemap>
  +
|style="width:25%; margin:0;padding:.2em;"|<imagemap>
  +
File:MPZXIcon.png|border|center
  +
default [[:Category:Mega Man ZX series|Mega Man ZX]]
  +
desc none
  +
</imagemap>
  +
|-
  +
|[[:Category:Mega Man series|Mega Man]]
  +
|[[:Category:Mega Man X series|Mega Man X]]
  +
|[[:Category:Mega Man Zero series|Mega Man Zero]]
  +
|[[:Category:Mega Man ZX series|Mega Man ZX]]
  +
|-
  +
|style="margin:0;padding:.2em;"|<imagemap>
  +
File:MPMMLegendsIcon.png|border|center
  +
default [[:Category:Mega Man Legends series|Mega Man Legends]]
  +
desc none
  +
</imagemap>
  +
|style="margin:0;padding:.2em;"|<imagemap>
  +
File:MPMMBNIcon.png|border|center
  +
default [[:Category:Mega Man Battle Network series|Mega Man Battle Network]]
  +
desc none
  +
</imagemap>
  +
|style="margin:0;padding:.2em;"|<imagemap>
  +
File:MPStarforceIcon.png|border|center
  +
default [[:Category:Mega Man Star Force series|Mega Man Star Force]]
  +
desc none
  +
</imagemap>
  +
|style="margin:0;padding:.2em;"|<imagemap>
  +
File:CrossoverIcon.png|border|center
  +
default [[:Category:Crossovers|Crossovers]]
  +
desc none
  +
</imagemap>
  +
|-
  +
|[[:Category:Mega Man Legends series|Mega Man Legends]]
  +
|[[:Category:Mega Man Battle Network series|Mega Man Battle Network]]
  +
|[[:Category:Mega Man Star Force series|Mega Man Star Force]]
  +
|[[:Category:Crossovers|Crossovers]]
  +
|-
  +
!style="margin:auto; background-color:#A4D3EE; border-radius:2px;" colspan="4"|<span style="color:#000; font-size:14px; font-family:tahoma;">- Mega Man Series -</span>
  +
|-
  +
|style="margin:0;padding:.2em;"|<imagemap>
  +
File:MPCharactersIcon.png|border|center
  +
default [[List of Characters|Characters]]
  +
desc none
  +
</imagemap>
  +
|style="margin:0;padding:.2em;"|<imagemap>
  +
File:MPEnemiesIcon.png|border|center
  +
default [[:Category:Enemies|Enemies]]
  +
desc none
  +
</imagemap>
  +
|style="margin:0;padding:.2em;"|<imagemap>
  +
File:MPItemsIcon2.png|center
  +
default [[Items]]
  +
desc none
  +
</imagemap>
  +
|style="margin:0;padding:.2em;"|<imagemap>
  +
File:MPActionsIcon.png|center
  +
default [[List of actions|Actions]]
  +
desc none
  +
</imagemap>
  +
|-
  +
|[[List of Characters|Characters]]
  +
|[[:Category:Enemies|Enemies]]
  +
|[[Items]]
  +
|[[List of actions|Actions]]
  +
|-
  +
|style="margin:0;padding:.2em;"|<imagemap>
  +
File:MPGamesIcon.png|border|center
  +
default [[:Category:Games|Games]]
  +
desc none
  +
</imagemap>
  +
|style="margin:0;padding:.2em;"|<imagemap>
  +
File:MPAnimationIcon.png|border|center
  +
default [[Animations|Cartoons and Anime]]
  +
desc none
  +
</imagemap>
  +
|style="margin:0;padding:.2em;"|<imagemap>
  +
File:MPMangaIcon.png|border|center
  +
default [[Books|Comics and Manga]]
  +
desc none
  +
</imagemap>
  +
|style="margin:0;padding:.2em;"|<imagemap>
  +
File:MPMerchandiseIcon3.png|border|center
  +
default [[:Category:Merchandise|Merchandise]]
  +
desc none
  +
</imagemap>
  +
|-
  +
|[[:Category:Games|Games]]
  +
|[[Animations]]
  +
|[[Books|Comics and Manga]]
  +
|[[:Category:Merchandise|Merchandise]]
  +
|-
  +
!style="margin:auto; background:#A4D3EE; border-radius:2px;" colspan="4"|<span style="color:#000; font-size:14px; font-family:tahoma;">- Community -</span>
  +
|-
  +
|colspan="4" style="font-size:12px;"|<span style="font-size:1.2em">'''[[Help:Contents|Help]]'''<span style="padding:0px 25px;">'''|'''</span>'''[[Links]]'''<span style="padding:0px 25px;">'''|'''</span>'''[[Forum:Index|Forum]]'''</span>
  +
|}
  +
|}
  +
<!--
  +
{{HeadingA|What's new on MMKB}}
   
==Mô tả chủ đề của bạn==
+
;Date/title
  +
:News text
   
Viết một mô tả ngắn về chủ đề của bạn. Hãy để cho người đọc biết wiki của bạn có chủ đề là gì và thêm một vài thông tin tổng quát về chủ đề đó.
+
;Date/title
  +
:News text
  +
-->
  +
{|style="margin:auto; width:100%; background-color:#fff; padding:4px; text-align:center; border: 3px solid #074388; border-radius:6px; clear:both; font-size:95%; font-family:verdana;"
  +
!style="margin:auto; background-color: #074388; padding: 4px; border-radius:3px;" colspan="7"|<span style="color:#fff; font-size:17px; font-family:tahoma;">• Trợ giúp •</span>
  +
|-
  +
|style="text-align:center; border-bottom: 2px solid #104E8B; background-color:#fff; padding: 4px;"|'''Để có thể viết bài mới, bạn chỉ cần ghi tựa đề bài viết ở hộp thông tin bên dưới.'''
   
==Hoạt động gần đây==
+
<inputbox>
+
type=create
<activityfeed/>
+
width=24
+
break=no
<mainpage-endcolumn />
+
buttonlabel=Create new article
+
</inputbox>
<mainpage-rightcolumn-start />
 
 
Hình ảnh và đoạn phim là những phương tiện tốt nhất để tạo tương tác trực quan vào wiki của bạn. Hãy thêm vào bên dưới!
 
 
[[File:Placeholder|298px]]
 
 
== Trợ giúp ==
 
Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy xem qua [[Trợ giúp:Mục lục|các trang trợ giúp]], chúng là những cẩm nang khởi động tốt nhất về tất cả những gì bạn cần biết. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về làm thế nào để xây dựng {{SITENAME}}, xem qua [[Trợ giúp:Đóng góp]].
 
 
Nếu bạn vẫn còn có câu hỏi không thể trả lời bởi các trang trợ giúp của chúng tôi, bạn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ [[w:vi.c:Đặc biệt:Diễn đàn|diễn đàn cộng đồng]].
 
<mainpage-endcolumn />
 
 
[[Category:Browse]]
 
[[Category:Browse]]

Bản hiện tại lúc 23:59, ngày 28 tháng 2 năm 2020

Chào mừng các bạn đến với Megaman Wiki tiếng Việt
• Nơi cung cấp kiến thức cho bạn về series Mega Man •
- 2 articles từ tháng 2, năm 2020 -
• Contents •
- Main Game Categories -
MPMegaManIcon
MPMegaManXIcon
MPZeroIcon2
MPZXIcon
Mega Man Mega Man X Mega Man Zero Mega Man ZX
MPMMLegendsIcon
MPMMBNIcon
MPStarforceIcon
CrossoverIcon
Mega Man Legends Mega Man Battle Network Mega Man Star Force Crossovers
- Mega Man Series -

Lỗi: hình không hợp lệ hay không tồn tại

Lỗi: hình không hợp lệ hay không tồn tại

Lỗi: hình không hợp lệ hay không tồn tại

Lỗi: hình không hợp lệ hay không tồn tại

Characters Enemies Items Actions

Lỗi: hình không hợp lệ hay không tồn tại

Lỗi: hình không hợp lệ hay không tồn tại

Lỗi: hình không hợp lệ hay không tồn tại

Lỗi: hình không hợp lệ hay không tồn tại

Games Animations Comics and Manga Merchandise
- Community -
Help|Links|Forum
• Trợ giúp •
Để có thể viết bài mới, bạn chỉ cần ghi tựa đề bài viết ở hộp thông tin bên dưới.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.